Betrokken

Betrokken

donderdag 7 december 2017

Verrassende nieuwkomers op kandidatenlijst voor ChristenUnie Gouda

Foto: Lima Fotografie

Jasper Janssen

De kandidatenlijst van de ChristenUnie bevat een aantal verrassende nieuwkomers. Hoogste nieuwkomer is Jasper Janssen (plaats vijf). Jasper is 23 jaar en nu al betrokken bij tal van sociaal-maatschappelijk activiteiten in Gouda. Zo is hij één van de oprichters van de stichting Netwerk samen voor Goud. Deze stichting koppelt jonge vrijwilligers aan hulpvragen van bijvoorbeeld de voedselbank of het Leger des Heils. Tot voor kort was Jasper ook bestuurslid van ’t Swanenburghshofje. Jasper Janssen : “In de politiek wil ik mij hard maken voor jongeren. Zij verdienen alle ruimte en ondersteuning om zich in te zetten voor de mensen uit hun straat, buurt of wijk””.

Marjanne van Kleij

Zelfstandig ondernemer Marjanne van Kleij (plaats tien) staat ook voor het eerst op de lijst van de ChristenUnie. Velen kennen haar als mede-eigenaar van Kempkes Optiek. Marjanne is verder actief binnen de SOG en het Doe Platform. Marjanne van Kleij: “Ik ben blij dat de leegstand in de Goudse binnenstad afneemt, maar we zijn er nog niet. Politiek maak ik mij graag sterk voor een veilige en groene binnenstad met een bloeiende detailhandel”.

Andere nieuwkomers op de lijst zijn Petra Hamm-van Bodegraven (plaats zes) en Arwin Zeelenberg (plaats negen). 

Top-4

De ChristenUnie heeft op dit moment vier raadsleden: Theo Krins (lijsttrekker), Anna van Popering-Kalkman, Christiaan Quik en Wout Schonewille. Zijn hebben zich allen opnieuw kandidaat gesteld en vervullen de plaatsen één tot en met vier op de lijst. Verder staan ook burgerraadslid Martijn Riet (plaats zeven) en fractiesecretaris Mirjam Roos-Proos (plaats acht) op de lijst.

Plek 11 t/m 38


11. Gert van den Brink
12. Noor Oosterom
13. Vivian Kholobalee
14. Rianne Zuurmond
15. Louis Rustenhoven
16. Thera de Haan
17. Niek Terlouw
18. Thijs Jansen
19. Ineke van Beijnum
20. Niek Tramper
21. Ruud Broekhuizen
22. Irma Lodewijks
23. Harro Janssen
24. Arjen Voogt
25. Gert Olbertijn
26. Stephan Meijers
27. Melle de Vries
28. Swannet Boer
29. Ruud de Groot
30. Harm van Schie
31. Clemens Tempelman
32. Mirjam Bikker
33. Sjenet van der Plas
34. Gerard Schotanus
35. Hanny den Hertog
36. Jacob Pot
37. Peter Vermaat
38. Sjaak Verbreezaterdag 2 december 2017

Vlaggen verdelen gemeenteraad Gouda


Tijdens de raadsvergadering op 29 november jl. heeft de SGP (in navolging van het initiatief van de SGP in de Tweede Kamer) een motie ingediend om de Goudse en de Nederlandse vlag in de raadzaal te gaan plaatsen.

Behalve D66, PvdA en GroenLinks hebben alle overige fracties deze motie gesteund. Met name Thierry van Vugt (D66) was fel tegenstander van deze motie en vond deze motie uiting geven aan iets wat niet neutraal is en daarom niet in de raad hoort. Vervolgens gaf hij aan dat als deze motie zou worden aangenomen D66 met een motie zou komen om nog een vlag te plaatsen. Daarmee liet hij zijn eigen uitgangspunt los en koos nadrukkelijk voor een “gekleurd” symbool.

Onze fractie betreurt het dat deze moties polariserend en zeker niet samenbindend in de raad hebben gewerkt. 
Wat onze fractie betreft hadden de moties ook niet ingediend hoeven te worden, maar toen de motie van de SGP toch werd ingediend hebben we besloten deze wel te steunen.

Hierbij onze inbreng bij die motie:Motie vlaggen

"Voorzitter, de ChristenUnie heeft geen bezwaar tegen het plaatsen van de Nederlandse vlag en de Goudse vlag in de raadszaal. 

De Goudse vlag representeert de democratie in Gouda en het is goed dat in onze raadzaal dit zichtbaar is.

We beseffen dat het plaatsen van de Nederlandse vlag verschillende associaties kan oproepen en door sommigen in de samenleving wordt gezien als een teken van opkomend Nationalisme.
Voor onze fractie is de de Nederlandse vlag een teken van onze Nederlandse identiteit. Voor ons duidt de deze vlag  op een hernieuwde behoefte aan gemeenschapszin. 

De vlag staat voor vrijheid van geweten en geloofsvrijheid. 
Het zou mooi zijn als we met het plaatsen van de Nederlandse vlag in de raadszaal deze betekenis weer een nieuwe lading mee kunnen geven." 


Themavlag

Direct na deze motie diende D66 een motie in om voortaan ook een themavlag op te hangen, te beginnen met de Regenboogvlag in verband met Roze jaar 2018.

Wat onze fractie betreft gaat D66 daarmee voorbij aan het feit dat de Nederlandse vlag voor vrijheid van het geweten staat en de vrijheid om te mogen zijn wie je bent. Daar voegt de Regenboog niets aan toe.

Daarnaast vinden we (evenals D66 in eerste instantie ook zelf aangaf) dat uitingen in de raad neutraal moeten zijn. Daar past het ophangen van een themavlag niet bij en dus ook niet een vlag die staat voor specifieke doelgroepen.

De ChristenUnie heeft om bovengenoemde redenen de motie van D66 niet gesteund. Een raadsmeerderheid heeft overigens wel voor de motie gestemd.

Geen goed gevoel

In de raad hadden maar weinigen een goed gevoel over hoe alles is verlopen rond deze moties en het is de vraag of we met elkaar erin zijn geslaagd om samenbindend te zijn naar elkaar en naar de inwoners van onze stad. 
De tijd zal het leren..

maandag 27 november 2017

Raad in Gouda wil duidelijkheid over effecten veiligheidsbeleid


In mijn vorige blog over het meten van effecten bij het veiligheidsbeleid werd duidelijk dat bij diverse vragen die ik namens de ChristenUnie hierover stelde geen helder antwoord kwam.

Daarbij spelen diverse elementen een rol:

1.   Privacy


"Om privacy redenen kunnen de gegevens van individuele subsidieaanvragers niet worden gekoppeld aan de inbraakgegevens van politie en vice versa.” 

Het effect kon alleen op basis van een schatting worden aangegeven. Wat mij betreft is dit eenvoudig oplosbaar als aan degenen die subsidie aanvragen (of hebben aangevraagd) wordt gevraagd of ze ermee instemmen dat hun aanvraag mag worden gebruikt voor veiligheidsonderzoek in Gouda.

2.   Registratie

“Uit de politieregistratie is niet af te leiden of woningen waar is ingebroken, of waar gepoogd is in te breken, extra beveiligd zijnen of er gebruik gemaakt is van regelingen.  

De enige feitelijke constatering is dat er meer pogingen tot inbraak zijn in relatie tot geslaagde inbraken. Het lijkt dus te werken, maar het kan niet worden aangetoond. De vraag die daarbij mij opkomt is waarom de politie bij een melding niet vraagt en vastlegt of er (onlangs) preventie maatregelen zijn genomen.

"Zoals beschreven in de procesevaluatie WhatsAppgroepen 2016 is een rechtstreeks verband tussen de toename van de appgroepen en de hoogte van de inbraken in Gouda niet aan te tonen. Van 1-1-2 meldingen is namelijk niet bekend of melders lid zijn van een Buurt whatsappgroep

Ook hiervoor geldt dat na 1-1-2 melding er altijd (?) nog contact is met de melder en dan gecheckt kan worden of de melder betrokken bij bijvoorbeeld een WhatsApp groep.3.    Interpreteren van data

"In de afgelopen periode zijn de gegevens m.b.t. locaties, tijden, hotspots en de gebruikte inbraakmethodes geanalyseerd. Momenteel wordt nader invulling gegeven aan het meer gestructureerd werken met de beschikbare data. De wijze waarop dit zo effectief mogelijk kan gebeuren, wordt dit najaar nader onderzocht door een zestal studenten van de Utrecht Data School onder begeleiding van de afdeling Veiligheid en Wijken en medewerkers Onderzoek en Statistiek van de gemeente."

Het is een goede zaak dat naar verwachting straks de resultaten van het onderzoek door de Utrecht Data School ondersteuning bieden om meer gestructureerd met de data te gaan werken.

Het is daarbij echter ook noodzakelijk om aan de bron zoveel mogelijk data te vergaren zodat verbanden kunnen worden gelegd.

Wiskunde en hagel

Uiteraard is effectiviteitsmeting van veiligheidsmaatregelen geen wiskunde die je met formules en interpretaties volledig in beeld kan brengen. Je hebt altijd te maken met subjectieve zaken die ook een rol spelen. Maar laat dat laatste niet leidend zijn, aangezien er voldoende zaken wel meetbaar zijn en daarmee een beeld geven. 

Daarbij is het ook belangrijk om niet met hagel te gaan schieten en niet zonder meer uit te gaan van het zoveel mogelijk inzetten van verschillende middelen, maar juist ook na te gaan (voor zover mogelijk) wat effectief is.

Motie

Om meer druk op dat meten te zetten en het belang daarvan te onderstrepen heeft de  ChristenUnie een motie opgesteld en deze is mede ingediend door 10 van 11 overige fracties, iets wat zelden voorkomt in de Goudse raad. Alleen Gouda Positief heeft tegen de motie gestemd.

Binnenkort belegt de portefeuillehouder een avond over veiligheid en we zijn benieuwd in hoeverre er daadwerkelijk verbeterstappen mogelijk zijn. Want één ding moet duidelijk zijn: onze roep om het meten van effecten is niet bedoeld om het huidige beleid aan de kaak te stellen, maar juist om met elkaar het veiligheidsbeleid zo goed mogelijk vorm te geven!
zaterdag 18 november 2017

Effecten inzet middelen bij veiligheid zijn niet duidelijk (1)


Onlangs heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over de veiligheid in Gouda. Er worden allerlei middelen ingezet en het aantal inbraken is (tijdelijk?) gedaald. Het is ons echter niet duidelijk welke middelen nu eigenlijk effectief zijn. Aangezien er in 2018 en 2019 opnieuw extra middelen voor veiligheid worden ingezet hebben we een poging gedaan om meer inzage te krijgen in de effecten van de middelen die worden ingezet, door het stellen van zgn. artikel-38 vragen.

Goverwelle

We wilden graag weten waar het aantal inbraken is gedaald en in hoeverre dat komt door extra politie inzet.

"Met name in Goverwelle is sinds begin augustus een daling zichtbaar in het aantal inbraken. In de andere wijken heeft de daling zich reeds eerder, rond de maanden april en mei, ingezet. De gemeente zet al enkele jaren veel verschillende maatregelen in. Het is helaas niet mogelijk aan te geven wat het effect van elke afzonderlijke maatregel is. Het is dan ook niet mogelijk een direct verband aan te wijzen tussen het aantal inbraken en het extra toezicht dat wordt ingezet in die buurt, maar dit speelt mogelijk wel een rol aangezien de perceptuele pakkans hiermee vergroot wordt."


Camera toezicht

De politie heeft expliciet aangegeven dat ze blij zijn met de resultaten die worden behaald met camera's van particulieren. We hebben daarom gevraagd in hoeveel gevallen dat nu daadwerkelijk heeft geleid tot het voorkomen van een inbraak in hoeveel gevallen het daardoor tot het aanhouden van een inbreker heeft geleid.

"Het feit dat camera’s ook preventief werken is algemeen bekend en blijkt ook uit beelden waarbij potentiële inbrekers bij het zien van cameras weglopen. Over de mate waarin dit effect speelt, zijn geen cijfers bekend. Bij de politie zijn in het afgelopen jaar vier gevallen bekend waarin particuliere camera’s een aantoonbare rol hebben gespeeld in het onderzoek. Van één geval is bekend dat door een alerte bewoner vanaf zijn vakantieadres informatie aan de politie is verstrekt waardoor een verdachte kon worden aangehouden. 

De beelden van particuliere camera’s die zijn aangesloten op het systeem Camera in Beeld worden door de politie uitsluitend gebruikt voor opsporingsdoeleinden. Camerabeelden worden alleen opgevraagd en achteraf onderzocht wanneer er aanwijzingen zijn dat die specifieke beelden kunnen bijdragen aan het oplossen van een geconstateerd misdrijf. De politie werkt aan het vergroten van de naamsbekendheid van Camera in Beeld. 

Momenteel wordt ook een flyer m.b.t. regelgeving en tips m.b.t. particulier cameratoezicht ontwikkeld. In 2018 zullen deze maatregelen worden voortgezet."

Bodegraven


In Bodegraven is het aantal inbraken ook fors gedaald. De politie gaat daar onderzoeken in hoeverre Whatsapp groepen hieraan een bijdrage hebben geleverd. De ChristenUnie wil weten in hoeverre dit in Gouda ook wordt onderzocht


"Zoals beschreven in de procesevaluatie WhatsAppgroepen 2016 is een rechtstreeks verband tussen de toename van de appgroepen en de hoogte van de inbraken in Gouda niet aan te tonen. Van 1-1-2 meldingen is namelijk niet bekend of melders lid zijn van een Buurt whatsappgroep (Waarom onderzoekt Bodegraven dat effect dan wel...?, tk)


Sinds het voorjaar van 2017 wordt door de gemeente een speciale Heterdaadgroep gefaciliteerd, waarin de politie ad hoc meldingen van verdachte situaties onder de aandacht van bepaalde appgroepbeheerders kan brengen. Tot nu toe is ongeveer tien keer hulp van deze beheerders ingeroepen. De beheerders kunnen deze melding dan doorzetten binnen de eigen appgroep. Hier zijn enkele bruikbare tips uit naar voren gekomen."


Subsidie hang- en sluitwerk


Sinds vorig jaar investeren we middels subsidie in beveiliging van woonhuizen. We willen graag achterhalen wat het effect is daarvan met betrekking tot poging tot inbraak en succesvolle inbraken.


"Om privacyredenen kunnen de gegevens van individuele subsidieaanvragers niet worden gekoppeld aan de inbraakgegevens van politie en vice versa. Op basis van een ruwe schatting kan gezegd worden dat in enkele gevallen op een totaal van 695 subsidieaanvragen na het aanbrengen van inbraakwerende maatregelen nog is ingebroken.


Uit de politieregistratie is niet af te leiden of woningen waar is ingebroken, of waar gepoogd is in te breken, extra beveiligd zijn en of er gebruik gemaakt is van regelingen. In de voorlichting gaat de politie in op gangbare werkwijzen van inbrekers, zodat beveiligingsmaatregelen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet.


Wel signaleert de politie, vermoedelijk mede dankzij het aanbrengen van extra beveiligingsmaatregelen, dat er in de afgelopen periode relatief meer pogingen tot inbraak plaatsvinden ten opzichte van geslaagde inbraken."


Effectmeting


Tenslotte hebben we het college gevraagd op welke wijze het college i.s.m. de politie effectief gebruik gaat maken van alle data met betrekking tot aanwezige Whatsapp groepen, beveiliging woningen (deuren, ramen, camera’s) en het extra toezicht om woning inbraken zo effectief mogelijk te voorkomen?


"In de afgelopen periode zijn de gegevens m.b.t. locaties, tijden, hotspots en de gebruikte inbraakmethodes geanalyseerd. Momenteel wordt nader invulling gegeven aan het meer gestructureerd werken met de beschikbare data. De wijze waarop dit zo effectief mogelijk kan gebeuren, wordt dit najaar nader onderzocht door een zestal studenten van de Utrecht Data School onder begeleiding van de afdeling Veiligheid en Wijken en medewerkers Onderzoek en Statistiek van de gemeente."


Op basis van de beantwoording van de door ons gestelde vragen groeide bij ons de overtuiging dat er beter inzage in de effecten van de ingezette middelen  moet komen dan dat er nu is. 
Daarover meer in de volgende blog!