Betrokken

Betrokken

zaterdag 10 februari 2018

Uitkering vrouwen met boerka of nikab korten?


Tijdens de behandeling van de visienota Integratie verraste het CDA in Gouda de andere raadsleden met het plan de uitkeringen van vrouwen die zich volledig sluieren te korten.

De grote vraag is of we hier met een serieus probleem voor Gouda te maken hebben of dat we dit onder de vlag van “verkiezingsretoriek” moeten scharen.

Er is geen probleem

Voor zover we hebben kunnen nagaan speelt dit probleem namelijk niet in Gouda. Er is geen concreet geval bekend waar dit aan de orde is geweest. Daarnaast is er ook geen wettelijke mogelijkheid om tot die korting te kunnen overgaan.

"Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, artikel 18 lid 3 luidt: "De vrijheid van een ieder zijn godsdienst of levensovertuiging tot uiting te brengen kan slechts in die mate worden beperkt als wordt voorgeschreven door de wet en noodzakelijk is ter bescherming van de openbare veiligheid, de orde, de volksgezondheid, de goede zeden of de fundamentele rechten en vrijheden van anderen.”

Terecht wordt overigens in de Participatiewet (artikel 18, lid g)  gesteld  dat kleding geen belemmering moet zijn voor het vinden van werk. Letterlijk "het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid niet belemmeren door kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag."

Als ChristenUnie concluderen we dat een oproep om te korten op uitkeringen niet is gebaseerd op de Goudse werkelijkheid en de Internationale verdragen negeert.

Integreren is samen-leven

Onze inbreng tijdens de verkenning op de visienota Integratie had een duidelijk andere insteek. Als ChristenUnie zijn wij van mening dat een samenleving draait om samen-leven en niet om een wij-zij mentaliteit. In de huidige nota ontbreekt echter een duidelijke visie op ‘wie er moet integreren’ en ‘wat integreren is’. Daarbij wordt de relatie tussen religie en overheid niet duidelijk besproken. De nota ademt de sfeer uit van ‘als we maar lief zijn voor elkaar komt het goed’ maar daarmee doen we geen recht aan de complexiteit van integratie.

Rond het onderwerp integratie luistert het nauw hoe we omgaan met bevolkingsgroepen. Je ziet dat nieuwe Nederlanders van alles doen om goed te integreren, maar daarbij oplopen tegen vooroordelen en belemmeringen.

Door in Gouda een statement te maken over een boerka of nikab zet je bevolkingsgroepen weg, terwijl we juist samen moeten zoeken naar de vrede voor onze stad!  

Daarbij past ook een normatief optreden tegen gedrag dat tegen onze rechtstaat in gaat. Dat geldt echter richting alle Gouwenaren ongeacht hoe lang ze al in Gouda wonen. Het is daarnaast de vraag wie er soms beter integreren: nieuwe Nederlanders of bepaalde groepen autochtone Nederlanders.


Dilemma

De ChristenUnie is overigens helder als het gaat om gezichtsbedekkende kleding: op bepaalde plekken is dit niet toegestaan. Denk bijvoorbeeld in de klas, voor de rechter en in de zorg.

Voor de ChristenUnie zijn er twee belangen: aan de ene kant de godsdienstvrijheid van iedereen, dus ook van orthodoxe moslima's en aan de andere kant de handhaving van maatschappelijke normen die noodzakelijk zijn om met elkaar te kunnen samenleven en de sociale veiligheid.
Elkaar in het gezicht kunnen kijken is een elementaire vorm van beschaving. Gezichtsbedekkende kleding staat dit frontaal in de weg. Het is een ultieme vorm van afzondering die het samenleven zeer moeilijk maakt en waarmee deze vrouwen zich afscheiden van de rest van de samenleving. Bovendien gaan er ideeën over de positie van de vrouw achter schuil waar de ChristenUnie moeite mee heeft.
Jezelf verstoppen voor andere mensen is niet nodig, wij geloven dat mensen gemaakt zijn naar Gods beeld, om te leven in relatie met anderen en contact met elkaar te hebben. 

Geloofsvrijheid

De geloofsvrijheid weegt voor ons echter zwaarder dan het normatief maken van de eigen overtuiging. Juist omdat veel broeders en zusters wereldwijd vervolgd worden om hun geloof door overheden vinden we dat de overheid zeer terughoudend moet zijn. En ja dan doet tolerantie soms pijn.
Maar die godsdienstvrijheid is nooit absoluut. Er zijn situaties waarin het belang van de samenleving en de maatschappelijke norm zo zwaar wegen dat er toch een inperking van de godsdienstvrijheid nodig kan zijn. Je moet elkaar gewoon kunnen aankijken op school, bij overheidsinstanties en in zorginstellingen.
Daar staat gezichtsbedekking de onderlinge communicatie zodanig in de weg dat het functioneren van die sfeer daardoor ernstig wordt belemmerd. Bovendien bedreigt gezichtsbedekking de sociale veiligheid op dit soort plaatsen. De ChristenUnie vindt daarom dat op scholen, in zorginstellingen en bij de overheid het maatschappelijk belang zo zwaar weegt dat een specifiek daarop gericht verbod acceptabel is.
Iedereen telt mee

Het is van belang dat we in Gouda het principe “Iedereen telt mee” hanteren en uitsluiten van groepen mensen staat daar haaks op. Het is onze opgave om ons met elkaar in te zetten voor een samenleving waarin iedereen veilig en met plezier kan leven, wonen en werken.

dinsdag 6 februari 2018

Landelijke vrijwilligersprijs voor GOUDasfalt

Persbericht gemeente Gouda:

Het project GOUDasfalt is winnaar geworden van de Meer dan Handen Vrijwilligersprijs in de categorie lokale projecten. De vakjury was onder de indruk wat dit project in korte tijd heeft bereikt. Uit handen van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) ontvingen de vrijwilligers een cheque van 5.000 euro.

Over GOUDasfalt

GOUDasfalt is een burgerinitiatief dat een vervallen industrieterrein aan de Hollandsche IJssel op een duurzame manier ontwikkelt tot een levendige stadsoever. Het biedt ruimte aan ambachtelijke en recreatieve bedrijvigheid, schept werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is een ontmoetingsplek, verlevendigt stad en ommeland en mobiliseert mensen die zich willen inzetten voor hun eigen stad en streek. GOUDasfalt heeft in twee jaar tijd 200 vrijwilligers aan zich weten te binden. ‘Samen maken we de stad’ is het motto. Meer informatie op www.goudasfalt.nl 


Prijs voor gemeentelijke samenwerking

Maar ook de gemeente heeft een prijs gewonnen voor de goede samenwerking tussen GOUDasfalt en de gemeente Gouda. “Dus ook waardering voor de visie van het college en gemeenteraad, de betrokken ambtenaren en hun blijvende support om GOUDAsfalt van de grond te krijgen!”, aldus wethouder Jan-Willem van Gelder (participatie).

Vrijwilligers maken het verschil

De Meer dan Handen vrijwilligersprijzen worden sinds 2011 uitgereikt door de staatssecretaris van VWS aan bijzondere en inspirerende vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven. Deze landelijke prijzen zijn een initiatief van het Ministerie van VWS en worden ondersteund door NOV, VNG, Vriendenloterij en Movisie. Het thema dit jaar was ‘Vrijwilligers maken het verschil’. Meer informatie op www.vrijwilligersprijzen.nl 

Aanmeldingen Gouda

De aanmelding van lokale projecten gebeurde dit jaar via de gemeenten. Het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) van de gemeente Gouda heeft in totaal drie projecten ingediend. Naast GOUDasfalt waren dit het ontmoetingscafé De Vrijheid (waar statushouders en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten) en Het Bruisnest van Kwintes (een ontwikkelplaats om mensen te ondersteunen bij participatie en herstel). Een vakjury heeft aansluitend de inzendingen beoordeeld

Motie ChristenUnie

Het blijft één van de hoogtepunten van deze raadsperiode dat dankzij een motie van de ChristenUnie, mede ingediend door de fracties van PvdA, SGP, Groen Links en Partij voor de Dieren, dit bijzondere initiatief mogelijk is geworden! We feliciteren GOUDasfalt met deze prachtige prijs en wensen hen veel succes toe en zijn heel benieuwd naar de verdere ontwikkelingen.


vrijdag 2 februari 2018

Vandalismemeter in Gouda!

Diverse gemeenten in Nederland maken voor de aanpak van vandalisme gebruik van een Vandalismemeter. Met deze meter brengt een gemeente de financiële schade van vandalisme in kaart. Dit moet bijdragen aan de betrokkenheid van de inwoners bij het probleem en uiteindelijk leiden tot een daling van het vandalisme.

Vandalismemeter in Gouda

In Gouda zetten we ons al jaren in om de veiligheid te verbeteren en het veiligheidsgevoel te verhogen. Daarbij wordt actief ingezet op o.a. het verminderen van het aantal inbraken en het verminderen van de overlast die vooral wordt veroorzaakt door een groep Marokkaans-Nederlandse jongeren. 

Maar er is ook sprake van vandalisme in onze stad en een vandalismemeter maakt de kosten van vernielingen van gemeentelijke eigendommen inzichtelijk en verhoogt de bewustwording en kan daardoor ook preventief gaan werken. 

Deze meter is een nuttige toevoeging aan het veiligheidsbeleid in onze stad en het zou een goede zaak zijn als wij die in Gouda ook gaan hanteren! Enige jaren geleden heb ik namens de ChristenUnie al gepleit voor deze meter, maar tot op heden heeft het college hier geen gehoor aan gegeven. Daarom heb ik onlangs bij de bespreking van het Actieplan Integraal VeiligheidsBeleid (IVB) hier wederom voor gepleit.

Hoe werkt het?

De kosten van vernielingen van gemeentelijke eigendommen, zoals (onderwijs)gebouwen, openbare verlichting, speelvoorzieningen, openbaar groen of straatmeubilair, komen voor rekening van de gemeente Gouda en daarmee voor rekening van de inwoners in Gouda. Om inwoners bewust te maken van de kosten van reparatie en schoonmaak brengt de gemeente met een Vandalismemeter de kosten in beeld.

Niet enthousiast

De burgemeester was in zijn rol van portefeuillehouder veiligheid nog niet erg enthousiast over dit idee en verwacht er geen ander gedrag door. Ons pleidooi - ook in ons nieuwe verkiezingsprogramma - is om er wel mee te gaan werken, om de bewustwording te bevorderen en daarmee hopelijk ook het gedrag. De kosten zijn immers bekend, dus zoveel extra werk is het niet...!


zaterdag 20 januari 2018

Frans sprookje of unieke kans voor Gouda?

Bron: http://degouda.nl/gouda-krijgt-universiteit/
In februari 2017 vernam de gemeenteraad dat  SUPINFO International University zich wil gaan vestigen in Gouda. De bedoeling is dat in september dit jaar de eerste SUPINFO-studenten in Gouda beginnen. 
Er moet echter wel een gemeentegarantie worden gesteld! 
De gemeenteraad aarzelt, terwijl andere gemeenten staan te popelen om het initiatief van Gouda over te nemen.
SUPINFO

SUPINFO leidt studenten op in verschillende IT-disciplines, zowel op bachelor- als masterniveau! Kenmerkend voor SUPINFO is de nauwe samenwerking met het lokale bedrijfsleven (in Gouda o.a. bijvoorbeeld met Vosko, Technolution,  DJI (=Dienst Justitiele Inrichtingen Gouda, i-Sense, ETTU en Itzit )). Zo zullen Goudse bedrijven ook plaatsnemen in een adviesraad van de University of Applied Technologys en input geven voor het studieaanbod. Op die manier wordt gewaarborgd dat studenten die kennis opdoen waar werkgevers in de omgeving het meest behoefte aan hebben; er is één op één aansluiting op wat het bedrijfsleven vraagt.
De nieuwe campus in Gouda is de eerste vestiging van SUPINFO in Nederland. Naast 40 campussen in thuisland Frankrijk heeft SUPINFO al campussen in China, het Verenigd Koninkrijk, Canada, België, Italië en Marokko. Ze hebben op het hoogste niveau rechtstreekse contacten met o.a Apple en Microsoft, Cisco, Intel, SAP, Oracle enz. 
Partners van Supinfo zijn dus rechtstreeks en actief betrokken op de campussen.

Voor iedereen
Al bij de eerste presentatie heeft SUPINFO aangegeven dat deze opleiding voor iedereen toegankelijk zal en geen "elitaire opleiding" is. Omdat het een particuliere opleiding is, is het niet mogelijk om studiefinanciering te krijgen. Er wordt daarom gewerkt aan een vorm van een studielening via een bank.
Gemeentegarantie

Om vestiging van dit opleidingsinstituut mogelijk te maken moet de gemeente Gouda een gemeentegarantie afgeven. Formeel is dit een bevoegdheid van het college, maar het college heeft besloten om de raad actief hierover te informeren. Gevolg is nu dat er veel vragen zijn en een deel van de raad heel kritisch is over deze ontwikkeling.

Sommigen zien het initiatief nog als een Frans sprookje, maar anderen zijn juist positief, maar hebben dikwijls nog wel vragen.

Overigens heeft het college op dit moment een voorwaardelijk besluit genomen. Er moet nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
1. Het verlenen van gemeentegarantie is noodzakelijk om een sluitende financiering te realiseren 
2. Het strategische en maatschappelijke belang van de vestiging van een ICT-campus in Gouda rechtvaardigt de risicoparticipatie door de gemeente.
3. De risico’s worden in voldoende mate afgedekt door de genomen beheersmaatregelen.
4. Het kredietwaardigheidsonderzoek naar Supinfo International University bevestigt het beeld 
van een stabiele en betrouwbare partij

Als aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan, neemt het college een definitief besluit over het verlenen van gemeentegarantie. 

Vragen ChristenUnie

De ChristenUnie beseft dat het een prachtige kans voor Gouda is. Het is goed voor de revitalisering van de Goudse Poort (SUPINFO komt in het voormalig pand van ORTEC), het geeft de lokale en zelfs regionale economie een mooie impuls en zet Gouda als ICT stad stevig op de regionale, mogelijk zelfs nationale, kaart.

De ChristenUnie heeft de volgende vragen gesteld:
- Welke risico's lopen we bij dit project ? 
- Waarom moet er een gemeentegarantie aan de eigenaar worden verstrekt?
-  Hoe groot is die garantie en wanneer kan die garantie worden aangesproken?
- Hoe lang geldt de garantie en hoelang loopt het huurcontract?
- Wie is de eigenaar van het pand?
- Hoe bezwaarlijk is het als er een jaar later wordt gestart?Unieke kans

De verantwoordelijke wethouder en betrokken ondernemers die ik heb gesproken zijn erg enthousiast en doen er van alles aan om de raad te overtuigen dat het hier echt om een unieke kans gaat. In die zin is het jammer dat de president van SUPINFO in zijn bijdrage in de raad sprak over een sprookje. Daarmee gaf hij onnodig voer aan criticasters. Marc Gozeling, algemeen directeur van Vosko en woordvoerder namens Gouda Onderneemt, had gelukkig een pakkend en overtuigend verhaal en straalde nadrukkelijk uit heel blij te zijn met de mogelijke komst van SUPINFO. Vooral omdat studenten geen standaard opleiding krijgen, maar een opleiding die is toegesneden op het bedrijfsleven.

Meer steden hebben belangstelling

Het college zal ervoor moeten zorgen dat er snel helderheid over dit dossier komt omdat er andere steden zijn die op het puntje van hun stoel zitten om SUPINFO zelf naar binnen te halen.

Tot nu toe is SUPINFO echter vooral van de lokale overheid in Gouda gecharmeerd, vanwege haar inzet en de samenwerking met de ondernemers en de bereidheid van Onderwijs (er is een toezegging van MBO-Rijnland) om een doorlopende leerlijn te ontwikkelen die aansluit op Supinfo.  
Het gaat hier om het ultieme voorbeeld van Triple Helix! *

Als echter het proces vertraagd gaat worden en het college niet tot een concreet besluit komt, lopen we het risico dat een andere stad er met dit plan vandoor gaat. Dat zou wel heel zuur zijn...

Terecht zal het college vasthouden aan de voorwaarden die moeten worden ingevuld om de gemeentegarantie te kunnen verstrekken, maar hopelijk komt hierover snel duidelijkheid en neemt het college dan op basis daarvan een definitief besluit. Daarbij is het goed om de raad actief mee te blijven nemen en te voorzien van alle relevante informatie.Zo is het van belang dat de raad goed inzicht krijgt in de daadwerkelijke risico’s die samenhangen met de gemeentegarantie.

Tenslotte

Ik hoop dat de business case een positief beeld gaat laten zien en het mogelijk zal zijn om SUPINFO zich in Gouda te laten vestigen. Ik zie het als een opdracht aan de gehele stad. 

We hebben zo'n impuls echt nodig! Misschien dat we dan in 2022 tijdens ons 750 jarig bestaan ook de accreditatie voor een Universiteit kunnen binnenhalen.
* Triple helix staat voor de samenwerking tussen overheid, ondernemingen en onderwijs. Om de potentie voor innovatie en economische ontwikkeling in een kenniseconomie goed te benutten, moeten overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken.